Privacyverklaring

Johnson & Johnson Consumer N.V. hecht veel belang aan uw privacy en wil dat u vertrouwd ben met de manier waarop wij informatie verzamelen, gebruiken en delen. Deze Privacyverklaring legt onze gebruiken uit wat betreft de informatie die wij of onze dienstverleners verzamelen via de website of applicatie (hierna de 'Dienst' genoemd) die beheerd en gecontroleerd worden door ons en die uw toegang heeft tot deze Privacyverklaring. Door ons persoonlijke gegevens te verstrekken of de Dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u deze Privaryverklaring hebt gelezen en begrepen.

Gebruik door minderjarigen

De Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Deze personen mogen de Dienst uitsluitend gebruiken met toestemming van hun wettelijke voogden. Wij verzamelen niet bewust gegevens van minderjarigen tenzij hun wettelijke voogden hier toestemming voor hebben gegeven. Als een minderjarige toch persoonlijke gegevens ingediend heeft zonder de nodige toestemming en de wettelijke voogd(en) wensen dat deze gegevens verwijderd worden, gelieve dan contact met ons op te nemen zoals aangegeven onder 'Contact'.

Het verzamelen van informatie over u

Indien nodig zullen we u vragen om persoonlijke gegevens te versturen om de beschreven functies (zoals het registreren voor de nieuwsbrief, tips/informatie of het verwerken van bestellingen) te kunnen gebruiken of om te kunnen deelnemen aan speciale activiteiten (zoals wedstrijden of andere promoties). U zal op de hoogte gebracht worden welke informatie verplicht is en welke informatie op vrijwillige basis kan worden vestrekt.

Wij zijn bevoegd om de informatie die u verstrekt te assimileren met andere informatie die online of offline over u verzameld werd, zoals uw vorige aankoopgedrag, indien dit noodzakelijk is met het oog op contractuele verplichtingen en/of wettelijk is toegestaan. Wij kunnen deze informatie ook assimileren met informatie over u die we ontvange van onze verbonden ondernemingen (hierna 'Ondernemingen van Kenvue'  of "Verbonden Ondernemingen" genoemd).

Als u ons persoonlijke data verstrekt over iemand anders, dan verklaart u dat u bevoegd bent om dit te doen en geeft u ons toestemming om deze informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Gevoelige informatie

Tenzij wij dit uitdrukkelijk vragen of u vragen dit te doen, vragen we u normaal niet om gevoelige informatie te verstrekken (bv. sociaal/fiscaal nummer, gegevens over ras of etnische origine, politieke overtuigingen, religieuze of filosofische overtuigingen, gezondheid, seksleven of seksuele oriëntatie, strafrechtelijk verleden, lidmaatschap bij vakbonden or biometrische of genetische gegevens met als enige doel het identificeren van een persoon) en om deze ons te bezorgen via de Dienst of op eender welke manier.

Het passief verzamelen en gebruiken van informatie

Wij en onze dienstverleners kunnen bepaalde informatie passief verzamelen, zijnde, zonder dat u deze uitdrukkelijk invoert, terwijl u onze Dienst gebruikt. Gelieve het Cookiebeleid te lezen voor gedetailleerde informatie over cookies en andere trackingtechnologieën die geactiveerd worden wanneer u onze website of de applicatie bezoekt. Het Cookiebeleid bevat informatie over hoe u deze technologieën kunt uitschakelen. Als u ze niet uitgeschakelt en onze Dienst blijft gebruiken, dan hebben wij uw toestemming nodig voor hun gebruik.

Wij en onze dienstverleners mogen ook automatisch informatie verzamelen en gebruiken op de volgende manieren:

Informatie over uw browser: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers verzameld, zoals uw MAC-adres (Media Access Control), het type van uw computer (Windows of Mac), schermresolutie, naam en versie van uw besturingssysteem, en type en versie van uw Internetbrowser. Wij kunnen vergelijkbare informatie verzamelen, zoals uw apparaattype en het corresponderende identificatienummer, indien u onze Dienst gebruikt via een mobiel toestel. Wij gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat onze Dienst naar behoren werkt.

Informatie over uw IP-adres: Uw IP-adres is een combinatie van cijfers die uw computer automatisch toegewezen krijgt door uw Internetprovider. Een IP-adres wordt altijd geïdentificeerd en automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze server wanneer een gebruiker onze Dienst inschakelt. Het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina's worden ook opgeslagen. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk op het Internet en wordt automatisch uitgevoerd door veel online diensten. Wij gebruiken IP-adressen, bijvoorbeeld, om te berekenen in welke mate onze Dienst gebruikt wordt, om serverproblemen te diagnostiseren en om de website of de applicatie te beheren. Wij kunnen aan de hand van uw IP-adres ook uw locatie bij benadering bepalen.

Informatie over uw apparaten: Wij kunnen informatie verzamelen over uw mobiele toestel, zoals een uniek identificatienummer (IMEI), om te begrijpen hoe uw de website of de applicatie gebruikt. Een dergelijke registratie vindt echter uitsluitend plaats als dit nodig is voor het verstrekken van de respectievelijke Dienst die wordt gebruikt.

Hoe we informatie gebruiken en delen

Wij leggen de doeleinden uit van het gebruik en bekendmaken van de informatie die u verstrekt wanneer het verzameld wordt en in het volgende: gelieve ook de sectie 'Recht van herroeping / bezwaarrecht' hieronder te lezen om te zien hoe u bezwaar kunt maken tegen bepaalde gebruiken en bekendmakingen.

Voor zover dit juridisch toegestaan is, vragen wij op het moment van het verzamelen van gegevens uw toestemming voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens. We kunnen ons ook baseren op andere rechtsgronden, in het bijzonder:

 • Om de functionaliteit van deze Dienst te verzekeren en om aan uw vereisten te voldoen.
  • om u te voorzien van de functionaliteit van deze Dienst en de geassocieerde klantendienst;
  • om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken in te willigen, zoals het naar u versturen van documenten die u aanvraagt of e-mailmeldingen;
  • om u belangrijke informatie te sturen in verband met onze zakelijke relatie met u of op de website of applicatie, wijzigingen van onze algemene voorwaarden, voorwaarden en richtlijnen en/of andere administratieve informatie.

Wij zullen deze activiteiten gebruiken om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijk voorschrift.

 • Het realiseren van onze zakelijke doelstellingen.
  • voor gegevensanalyse, bijvoorbeeld om de efficiëntie van onze Dienst te verbeteren;
  • voor audits - om te controleren dat onze interne processen werken zoals bedoeld en in overeenstemming zijn met juridische, regelgevende of contractuele voorschriften;
  • voor het controleren op fraude en beveilging, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsfraude te detecteren en voorkomen;
  • om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
  • om onze website of onze producten en diensten te upgraden, te verbeteren of te wijzigen;
  • om trends te identificeren in het gebruik van onze Dienst, bijvoorbeeld om te begrijpen in welke onderdelen van onze Dienst gebruikers de meeste interesse tonen; en
  • om de doeltreffendheid te bepalen va onze advertentiecampagnes zodat we onze campagnes kunnen aanpassen aan de behoeften en interesses van onze gebruikers.

Wij zullen deze activiteiten gebruiken om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan een juridische verplichting en/of omdat we een rechtmatig belang hebben om dit te doen.

 • Analyse van persoonlijke gegevens met het oog op het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde diensten.
  • om u beter te begrijpen zodat wij onze interacties met u kunnen personaliseren en om u informatie en/of aanbiedingen te sturen die afgestemd zijn op uw interesses;
  • om uw voorkeuren beter te begrijpen en u zo de content van de Dienst te kunnen geven waarvan wij denken dat het relevant en interessant is voor u.

Wij bieden gepersonaliseerde diensten aan met uw instemming of omdat we een rechtmatig belang hebben om dit te doen.

Wij delen ook informatie die werd verzameld via onze dienst met de volgende derde partijen:

 • met alle Ondernemingen van Kenvue voor de doeleinden zoals uitgelegd in deze Privacyverklaring. Een lijst met onze Verbonden Ondernemingen kan worden bekeken via de volgende link https://investors.kenvue.com/financials-reports/sec-filings/default.aspx . Wij blijven echter de verantwoordelijke instantie voor het verwerken van de gedeelde persoonlijke gegevens.
 • met onze zakelijke partners, met wie we gezamenlijk adverteren met gezamenlijke merken en gezamenlijke marketing
 • met onze dienstverleners die diensten aanbieden zoals webhosting en -machtiging, het hosten van mobiele applicaties, gegevensanalyse, het verwerken van betalingen, het verwerken van bestellingen, het bieden van infrastructuur, IT-diensten, klantendienst, bezorgdiensten voor e-mails en directe mailings, audits en andere diensten, om deze Dienst te kunnen aanbieden, en
 • voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wet, met derde partijen in het geval van reorganisaties, fusies, verkoop, samenwerkingsverbanden, opdrachten, overdrachten of andere disposities met betrekking tot ons volledige bedrijf of al onze activa of aandelen of delen daarvan (bijvoorbeeld in verband met faillissement of gelijkaardige procedures).

Daarnaast kunnen wij uw informatie gebruiken en delen zoals wij noodzakelijk of gepast vinden: (a) om te voldoen aan juridische procedures of toepasselijke wet, dit kunnen wetten binnen of buiten of land van verblijf inhouden; (b) om te reageren op verzoeken van openbare of overheidsinstanties, zoals rapporten over bijwerkingen, mogelijk inclusief openbare en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf; (c) om onze algemene voorwaarden toe te passen; en (d) om onze rechten of de rechten, privacy en veiligheid van Verbonden Ondermingen of van u en anderen te beschermen. Wij kunnen uw informatie ook voor andere doeleinden gebruiken en doorgeven, indien wij uw toestemming daarvoor hebben verkregen.

Wij kunnen informatie, die wij automatisch verzamelen, gebruiken en delen zoals hierboven beschreven onder 'Automatisch Verzamelen en Gebruik van Informatie'.

Daarnaast, voorzover toegestaan door de wet, kunnen we informatie die niet persoonlijk is gebruiken en doorgeven voor welke doeleinden dan ook. Wanneer wij informatie assimileren die niet persoonlijk is of identificeerbare informatie bevat (zoals de associatie van uw naam met uw geografische locatie, behandelen wij de geassocieerde gegevens als persoonlijke gegevens zolang ze geassocieerd zijn).

Recht van herroeping / bezwaarrecht

Bezwaar tegen het gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens door ons

Wij bieden u opties met betrekking tot het gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt uw toestemming voor de toekomst intrekken in de volgende gevallen:

 • Het ontvangen van marketingberichten van ons: als u in de toekomst niet langer marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming om dit te ontvangen intrekken door ons te contacteren via het contactformulier. Wanneer u ons contacteert, gelieve uw naam te vermelden, het/de type(s) marketingbericht(en) die u niet langer wenst te ontvangen en het/de adres(sen) waarnaar de berichten zouden worden gezonden. Als u bijvoorbeeld niet langer marketingmails of directe e-mail van ons wenst te ontvangen, laat ons dit dan weten en vermeld uw naam en e-mailadres of postadres.
 • Herinneringen ontvangen van ons: als u in de toekomst niet langer medische herinneringen van ons wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming om deze te ontvangen intrekken door contact met ons op te nemen via het contactformulier. Als u ons een bericht stuurt, gelieve uw naam en e-mailadres of telefoonnummer te vermelden waarop u herinneringen van ons zou ontvangen.
 • Gebruik van uw persoonlijke gegevens door Ondernemingen van Kenvue en/of zakelijke partners: als u er eerder voor gekozen heeft om marketingberichten te ontvangen van onze partners of Verbonden Ondernemingen als derde partijen, kunt u bezwaar maken op het doorsturen van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden door te klikken op contacteer ons via het contactformulier. Gelieve in uw communicatie met ons expliciet aan te geven dat wij uw persoonlijke gegevens niet langer mogen doorgeven aan de de Ondernemingen van Kenvue en/of zakelijke partners voor hun marketingdoeleinden, en vermeld uw naam en e-mailadres. 

Wij zullen ernaar streven om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Gelieve er rekening mee te houden dat in het geval van een intrekking zoals hierboven beschreven, wij uw persoonlijke gegevens niet meer kunnen verwijderen uit de databases van de Ondernemingen van Kenvue naar wie wij uw gegevens al hebben doorgestuurd (bv. tot het moment dat wij uw verzoek om u uit te schrijven hebben ontvangen). Gelieve er ook rekening mee te houden dat, zelfs als u uw toestemming heeft ingetrokken om marketingberichten te blijven ontvangen, wij u nog steeds belangrijke zakelijke en administratieve berichten kunnen sturen.

Toegang tot persoonlijke gegevens en het wijzigen of verwijderen ervan (recht op informatie)

Als u wenst dat wij uw persoonlijke gegevens controleren, corrigeren, updaten, beperken of verwijderen, of als uw een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wenst aan te vragen met als doel om dit over te zetten naar een ander bedrijf (voorzover dat deze rechten u beschikbaar worden gesteld door de toepasselijke wet), gelieve ons dan te contacteren via het contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk reageren, maar niet later dan een maand na ontvangt. U wordt onmiddellijk ingelicht indien ons antwoord door omstandigheden wordt uitgesteld en u zal dan een datum krijgen voor ons antwoord.

Grensoverschrijdende transmissie

Uw persoonlijke gegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden in elk land waar we vestigingen hebben of dienstverleners tewerkstellen, en door het gebruik van onze Dienst of door ons toestemming te verlenen (waar dit wettelijk vereist is) kunnen uw gegevens overgezet worden naar landen buiten uw land van verblijf, waaronder de Verenigde Staten, waar andere regelgevingen met betrekking tot het beschermen van gegevens kunnen gelden dan in uw land. Gepaste contractuele en andere maatregelen zijn ingesteld om persoonlijke gegevens te beschermen wanneer deze doorgegeven worden aan Ondernemingen van Kenvue of derde partijen in andere landen. 

Sommige landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden erkend door de Europese Commissie als landen met een gelijkaardige bescherming van gegevens in overeenstemming met EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier). Voor overdrachten van de EER naar landen die door de Europese Commissie als niet geschikt worden beschouwd, hebben we ervoor gezorgd dat gepaste maatregelen worden genomen, inclusief ervoor zorgen dat de ontvanger gebonden is aan de standaard contractuele verplichtingen van de EU met betrekking tot het beschermen van uw persoonlijke gegevens. U kunt een kopie van deze maatregelen bekomen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming in onze sectie 'Contact'.

Veiligheid

Wij nemen gepaste organisatorische, technische en administratieve voorzorgsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen die worden verzameld en gebruikt binnen ons verantwoordelijkheidsgebied. Jammer genoeg is er geen garantie dat het overdragen van gegevens via het Internet of een systeem voor gegevensopslag 100% veilig is. Als u reden heeft om te aan te nemen dat uw communicatie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van een van uw accounts bij ons aangetast is), gelieve het probleem dan onmiddellijk te rapporteren aan ons door ons te contacteren in de sectie 'Contact' hieronder.

Retentieperiode

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dit noodzakelijk en toegestaan is met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De criteria voor het bepalen van onze retentieperiodes zijn onder andere: (i) de tijdsduur van onze lopende relatie met u en waarin we u de Dienst aanbieden; (ii) of wij onderhevig zijn aan een juridische verplichting om gegevens bij te houden; en (iii) of het bijhouden noodzakelijk is met het oog op onze juridische situatie (bijvoorbeeld met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, juridische geschillen of controles door toezichthouders).

Als wij bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens opslaan met als doel om een contract met u aan te gaan, dan bewaren wij deze 15 jaar nadat het contract is verlopen.

In gevallen waarin u ons toestemming heeft verleend om marketinginformatie te ontvangen, bewaren wij u gegevens tot u uw instemming intrekt of gedurende 5 jaar.

Gelieve er echter rekening mee te houden dat dit geen volledige lijst van retentieperiodes is. Uw persoonlijke gegevens kunnen langer worden bewaard, waarbij de criteria die werden vermeld in de eerste alinea van deze sectie, in het bijzonder alinea's (ii) en (iii), van toepassing zijn.

Websites en diensten van derde partijen

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op de voorschriften van gegevensbescherming, informatie of iets gelijkaardigs van derde partijen, inclusief die derde partijen die een website of online dienst aanbieden (inclusief maar niet beperkt tot elk type applicatie) dat bestaat of aangeboden wordt via deze Dienst, of die een link naar deze Dienst bevat. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor dergelijke beleidslijnen van derde partijen. De beschikbaar van dergelijke websites of referenties op onze website of het aanbieden van een link door ons naar de dienst impliceert geen goedkeuring van ons of onze Verbonden Ondernemingen.

Contact

Johnson & Johnson Consumer N.V., gevestigd te Antwerpen, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en doorsturen van persoonlijke gegevens in de context van deze Privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, gelieve dan contact met ons op te nemen via het contactformulier of te schrijven naar het volgende adres:

Johnson & Johnson Consumer N.V.

Michel De Braeystraat 52
2000 Antwerpen
België

Indien beschikbaar, kan u ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming voor uw land of regio via [email protected].

Een klacht indienen aan de toezichthoudende instantie

U kan een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor uw land of regio. Klik hier voor contactinformatie van deze instanties.

Updates van deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Alle wijzigingen aan deze privacyverklaring gaan van kracht wanneer deze herzien en online geplaatst zijn. Door na dergelijke wijzigingen onze diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u de herziene Privacyverklaring aanvaardt. We raden aan dat u de Privacyverklaring regelmatig leest wanneer u onze diensten gebruikt. Deze verklaring werd het laatst bijgewerkt op 04/05/2023.