Voorwaarden voor deelname

Deze voorwaarden voor deelname regelen de deelname aan alle wedstrijden op de website www.ob-tampons.nl en de uitvoering ervan, tenzij er expliciet verwezen wordt naar afzonderlijke voorwaarden voor deelname. De organisator is Johnson & Johnson GmbH, Johnson & Johnson Platz 2, 41470 Neuss (hierna de 'Organisator' genoemd). Door deel te nemen aan de respectievelijke wedstrijd, gaan deelnemers akkoord met de volgende voorwaarden.

1. Het recht om deel te nemen

Tenzij anders beschreven in de respectievelijke wedstrijd, hebben natuurlijke personen die hun woonplaats hebben in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland en die minstens 16 jaar zijn, het recht om deel te nemen. Minderjarigen mogen uitsluitend deelnemen aan de respectievelijke wedstrijd mits de toestemming van hun wettelijke voogd. Werknemers van de Organisator en gelieerde ondernemingen, evenals werknemers van samenwerkingspartners die betrokken zijn of waren bij het creëren of verwerken van de wedstrijd, worden uitgesloten. Meerdere deelnames, net als deelname via geautomatiseerde massaprocedures of associaties met de wedstrijd, zijn niet toegelaten.

2. Details van de wedstrijd

De exacte periode van deelname, de vragen over de wedstrijd of het type van deelname en de mogelijke prijzen of de details van de prijs, indien van toepassing, worden gedetailleerd beschreven op de respectievelijke pagina van de wedstrijd.

3. Toezending van prijzen

De prijs wordt ofwel verzonden naar het postadres opgegeven door de deelnemer, of de winnaars worden aan het einde van de wedstrijd geïnformeerd over de prijs via het voor de wedstrijd opgegeven e-mailadres (voor wedstrijden op sites van derde partijen, zoals Facebook: via een bericht op de relevante pagina), evenals over de toezending van prijzen en alle noodzakelijke volgende stappen (bv. het sturen van het volledige postadres of het terugsturen van documenten). Als een deelnemer niet kan worden bereikt of als hij de volgende stappen niet binnen de aangeduide tijd uitvoert, kan de Organisator een nieuwe winnaar aanduiden. De aanspraak van de oorspronkelijke winnaar zal dan niet gelden. De prijs wordt ofwel verzonden door Johnson & Johnson GmbH of door hun dienstverlener 'Stegemann Lohnverpackung & logistischer Service e.K.', en voor dat doeleinde worden de naam- en adresgegevens van de winnaar doorgestuurd naar de dienstverlener.

4. Prijs

Het artikel dat als prijs in de wedstrijd werd voorgesteld, kan verschillen van het gewonnen artikel (bv. wat betreft model, kleur, etc.).

Een contante uitbetaling van de prijs (tenzij het een geldprijs is) of een overdracht naar een andere persoon is niet mogelijk.

Prijzen worden uitgesluitend geleverd op adressen in landen van verblijf die goedgekeurd zijn voor de wedstrijd. De plaats van uitvoering blijft de locatie van de Organisator, ondanks de geldende verzendkosten.

In het geval van een reispakket, vindt de transactie plaats tussen de winnaar en de Organisator, of een reisbureau opgedragen door de Organisator of een reisorganisatie. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op specifieke reisdata. Als de reis niet ondernomen wordt op de datum of in de periode zoals aangegeven in de wedstrijd omwille van redenen waarvoor de Organisator niet verantwoordelijk is, kan niet langer aanspraak op de prijs worden gemaakt. Door het bevestigen van de reis, is de winnaar onderhevig aan de voorwaarden van de reisorganisatie. De reis naar en van het vertrekpunt van de reis (luchthaven, treinstation, etc.) is op kosten van de winnaar, tenzij anders vermeld in de wedstrijd of expressief overeengekomen. Hetzelfde geldt voor alle privékosten tijdens de reis (minibar, telefoon, gebruik van wellnessfaciliteiten, etc.).

De aanspraak van de oorspronkelijke winnaar is niet van toepassing als, omwille van redenen die hij in de hand heeft, de prijs niet overgedragen wordt binnen een week na de eerste kennisgeving van van de prijs.

5. Gebruiksrechten, schadeloosstelling en verantwoordelijkheid

Indien creatieve bijdragen worden ingediend als deel van de wedstrijd (bv. foto's, video's of verhalen), is het volgende van toepassing:

De Organisator is niet verplicht om de content die wordt ingediend door de deelnemers (bv. foto's) te controleren op mogelijke schending van de rechten van derde partijen. De Organisator mag echter wel content weigeren als dit, na degelijke evaluatie, illegaal is of ingaat tegen normaal fatsoen. Door content te uploaden, in het bijzonder afbeeldingen, verklaren deelnemers dat er geen rechten van derde partijen op gelden, bv. dat de content ofwel van hen afkomstig is of dat ze de toestemming van de auteurs hebben verkregen en dat de mensen weergegeven in de afbeeldingen en video's minstens 16 jaar oud zijn. De deelnemers ontdoen de Organisator van elke aanspraak door derde partijen die ontstaan op basis van de ingediende content. U gaat ermee akkoord om de Organisator op elke redelijke manier te steunen bij het zich verdedigen tegen dergelijke claims.

De deelnemers gaan ermee akkoord dat hun inzendingen voor de wedstrijd en de trekking, verwerking en presentatie van de inzendingen van de deelnemers kunnen worden gebruikt, verspreid door de Organisator in online en offline media (bijvoorbeeld in het printgebied) en via alle bekende types van gebruik, evenals op andere manieren door derde partijen openbaar kunnen worden gemaakt, maar dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op publicatie. Voor deze doeleinden mag de Organisator ook de inzendingen verwerken en, indien nodig, derde partijen het recht verlenen om ze te gebruiken. Het verlenen van gebruiksrechten omvat de mogelijkheid om het afbeeldingsmateriaal online beschikbaar te stellen of om de afbeeldingen te archiveren. Het verlenen van rechten gebeurt gratis en zonder ruimtelijke, inhoudelijke of tijdsbeperkingen.

De deelnemer ziet af van zijn of haar recht om vernoemd te worden onder § 13 UrhG als de bron en/of de volledige vemelding van zijn naam met betrekking tot zijn inzendingen.

6. Beschikbaarheid en functie van de wedstrijd

De beschikbaarheid en functie van de wedstrijd kan niet worden gegarandeerd. Deze kan beëindigd of verwijderd worden omwille van externe omstandigheden of beperkingen, zonder dat de deelnemers enige claims kunnen maken tegenover de Organisator. Deze omvatten technische problemen, vereisten van de autoriteiten (bv. met betrekking tot de Covid-19 pandemie), gewijzigde regels of beslissingen door sociale platformen zoals Facebook, indien de wedstrijd georganiseerd wordt op of in samenwerking met hen.

7. Aansprakelijkheid

De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de Organisator voor schade, ongeacht de andere wettelijke toelatingsvoorwaarden in overeenstemming met deze sectie:

De Organisator is onbeperkt aansprakelijk voorzover de oorzaak van de schade gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid.

Daarnaast is de Organisator aansprakelijk voor de schending van wezenlijke verplichtingen door geringe nalatigheid, waarbij de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt, of voor de schending van de verplichtingen, waarbij het vervullen ervan het mogelijk maakt dat de wedstrijd in eerste instantie naar behoren wordt uitgevoerd en waarop de contractuele partners vertrouwen. In dit geval is de Organisator echter uitsluitend aansprakelijk voor voorzienbare, contractgerelateerde schade. De Organisator is niet aansprakelijk voor de schending van verplichtingen door geringe nalatigheid anders dan vermeld in de vorige zinnen.

De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval van lichamelijk letsel, voor een gebrek na het veronderstellen van kwaliteitsgaranties voor de kwaliteit van een product en voor opzettelijk verzwegen gebreken. Aansprakelijkheid onder de Wetgeving Inzake Productaansprakelijkheid blijft onveranderd.

Voorzover de aansprakelijkheid van de Organisator uitgesloten of beperkt is, is dit ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de organisator.

7.a Aanvullende disclaimer voor reisgebreken

Als de prijs een reis is waarvoor de Organisator - ter uitzondering - wordt beschouwd als de reisorganisator, en als de deelnemer aan de wedstrijd een echte inzending heeft gedaan (bv. indienen van teksten, foto's, liedjes of video's), dan is het volgende van toepassing aanvullend op sectie 7:

De contractuele aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot drie keer de reiswaarde.

  • voorzover de schade aan de deelnemers niet met opzet of door grove nalatigheid van de Organisator veroorzaakt werd, of
  • voorzover de Organisator verantwoordelijk is voor enige schade aan de reiziger uitsluitend door een fout van de dienstverlener (bv. luchtvaartmaatschappij, hotel).

De Organisator is niet aansprakelijk voor dienstonderbrekingen, persoonlijk letsel of schade aan eigendom met betrekking tot diensten die uitsluitend bemiddeld worden door diensten van derde partijen, indien deze diensten duidelijk geen deel uitmaken van de reisdiensten van de reisorganisatie voor de reiziger. Dit is niet van toepassing op de schade die de reiziger oploopt ten gevolge van een schending van verplichtingen in verband met melding, verduidelijking en organisatie door de Organisatie.

Duidelijkheidshalve willen we benadrukken dat de aansprakelijkheid van de Organisator voor reisgebreken toch uitgesloten is, wanneer de Organisator niet dienstdoet als een reisorganisator (bv. op eigen verantwoordelijkheid geen totaal aan reisdiensten samenstelt, maar slechts als tussenpersoon fungeert bij een contract met een reisorganisatie van een derde partij, of als de winnaar geen vermeldenswaardige inzending heeft ingediend om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd).

8. Informatie over gegevensbescherming

De Organisator verzamelt en gebruikt de persoongelijk gegevens van de deelnemers uitsluitend als de deelnemer toestemming heeft verleend of als dit anders wettelijk toegestaan is. Meer uitleg hierover vindt u op het deelnameformulier. De Privacyverklaring van de Organisator moet ook worden gelezen.

9. Opmerkingen en voorwaarden van platformen van derde partijen (bv. Facebook)

Als de wedstrijd door de Organisator wordt aangeboden op het platform van een derde partij (bv. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat of Pinterest), dan is het volgende van toepassing:

a) Naast deze voorwaarden voor deelname, wordt de relatie tussen de Organisator, de deelnemers en het platform van een derde partij bepaald door de voorwaarden voor deelname en de regelgeving voor gegevensbescherming van de beheerder van het platform (bv. de gebruiksvoorwaarden of regelgeving voor gegevensbescherming van Facebook, de gebruiksvoorwaarden of regelgeving voor gegevensbescherming van Instagram, de communityrichtlijnen van YouTube, de richtlijnen voor promoties van Snapchat).

b) De deelnemers kunnen geen enkele claim maken tegen het sociale platform (bv. Facebook, Instagram) waarop de westrijd plaatsvindt met betrekking tot het gebruik van de wedstrijdapplicatie of deelname aan de wedstrijd.

c) De deelnemers aanvaarden dat de wedstrijdapplicatie noch de wedstrijd op enige wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd worden door het platform van de derde partij (bv. Facebook, Instagram) en op geen enkele manier verbonden zijn met dit platform van een derde partij (bv. Facebook).

d) Alle informatie en gegevens die worden gecommuniceerd of verzameld door de deelnemers via het gebruik van de wedstrijdapplicatie of in de wedstrijd, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van de wedstrijd en worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij de deelnemer daar zijn toestemming voor geeft.

e) Alle vragen en informatie met betrekking tot de wedstrijd worden gericht tot de Organisator en niet tot het platform van de derde partij (bv. Facebook, Instagram).

10. Overige juridische kennisgevingen

De Organisator behoudt zich het recht om mensen uit de wedstrijd te weren. In het bijzonder worden mensen geweerd die ongeoorloofde manieren gebruiken of op andere manieren voordeel halen via manipulatie. De Organisator kan ook na de wedstrijd een dergelijke uitsluiting uitspreken, prijzen intrekken of eisen dat deze worden geretourneerd, ter beslissing van de Organisator.

Indien individuele bepalingen van deze voorwaarden tot deelname ongeldig zijn, dan heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden tot deelname.

De wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing (mogelijk in combinatie met noodzakelijke voorschriften van de Zwitserse of Oostenrijke wetgeving). Beroep doen via het rechtssysteem is niet toegelaten.